ความแตกต่างระหว่างนมแพะกับนมวัว

ความแตกต่างระหว่างนมแพะกับนมวัว

ความแตกต่างระหว่างนมแพะกับนมวัว 3 ข้อหลัก:

ผู้บริโภคนมแพะบอกต่อถึงคุณประโยชน์ด้านสุขภาพที่ได้รับหลังจากได้เปลี่ยนจากนมวัวเป็นนมแพะ อาทิเช่น สุขภาพทางเดินอาหารที่ย่อยได้ง่ายขึ้น ผิวพรรณดีขึ้น น้ำมูกลดน้อยลง เป็นต้น แม้ว่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันคุณประโยชน์ดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่มีข้อแตกต่างมากมายระหว่างนมแพะกับนมวัวที่สามารถอธิบายถึงผลลัพธ์และคุณประโยชน์สำหรับคนที่มีความต้องการด้านโภชนาการและสุขภาพเป็นพิเศษได้เป็นอย่างดี*

 • ส่วนประกอบไขมัน (Fat Composition)

  เม็ดไขมันของนมแพะมีขนาดเล็กกว่านมของสัตว์ชนิดอื่น ๆ อย่างมาก จึงสามารถ “แตกตัว” และย่อยได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ ในเม็ดไขมันนมแพะยังมี “ไขมันที่มีขนาดโมเลกุลปานกลาง (Medium Chain Triglycerides: MCT)” ในปริมาณมากกว่าเมือเทียบกับนมวัว ซึ่ง MCT เป็นชนิดของไขมันที่จะถูกย่อยดูดซึมและนำไปใช้ในร่างกายได้ง่ายกว่าไขมันที่มีขนาดโมเลกุลยาว

 • ส่วนประกอบโปรตีน (Protein Composition)

  โปรตีนที่พบในนมสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ เคซีน (Caseins) และ เวย์โปรตีน (Whey Proteins) ในทั้งนมวัวและนมแพะ มีโปรตีนประมาณ 80% ที่เป็นเคซีน และประมาณ 20% เป็นเวย์โปรตีน ซึ่งโปรตีนกลุ่มเคซีนที่พบในนมสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ แอลฟาเคซีน (Alpha-Casein) เบต้าเคซีน (Beta-Casein) แกมมาเคซีน (Gamma-Casein) และ แคปปาเคซีน (Kappa-Casein) ส่วนประกอบโปรตีนดังกล่าวในนมวัวและนมแพะมีความแตกต่างกัน โดยนมแพะมีปริมาณเบต้าเคซีนมากกว่านมวัว ส่วนนมวัวกลับมีปริมาณแอลฟาเคซีนมากกว่า โดยเฉพาะประเภท Alpha-S1-Casein ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้นมวัว*

 • พรีไบโอติกส์ (Prebiotics)

  พรีไบโอติกส์เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ จึงเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ “เป็นมิตร” ในระบบย่อยอาหาร ช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีตามปกติ โอลิโกแซ็กคาไรด์ (Oligosaccharides) เป็นพรีไบโอติกส์ชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถพบได้ทั่วไปในวัตถุดิบอาหารต่าง ๆ ซึ่งในนมแพะเชื่อว่ามีปริมาณโอลิโกแซ็กคาไรด์ มากกว่านมวัว 4-5 เท่า

  * สำหรับผู้ที่แพ้นมวัว และ ทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภค

ข้อมูลอ้างอิง (References)

 1. Delamere Dairy Consumer Survey 2011
 2. El-Agamy EI 2007. The challenge of cow milk protein allergy. Small Ruminant Research. 68: 64-72
 3. Tomotake H, Okuyama R, Katagiri M, Fuzita M, Yamato M, Ota F. Comparison between Holstein cow’s milk and Japanese-Saanen goat’s milk in fatty acid composition, lipid digestibility and protein profile. Biosci Biotechnol Biochem 2006; 70:2771-2774.]
 4. Macfarlane S, Macfarlane GT, Cummings JH. Prebiotics in the gastrointestinal tract. Aliment Pharmacol Ther. 2006 1;24(5):701-14.
 5. Martinez-Ferez A et al (2006). Goats milk as a natural source of lactose-derived oligosaccharides: Isolation by membrane technology. International Dairy Journal 16: 173-181.

เม็ดไขมันของนมแพะมีขนาดเล็กกว่านมของสัตว์ชนิดอื่น ๆ อย่างมาก จึงสามารถ “แตกตัว” และย่อยได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ ในเม็ดไขมันนมแพะยังมี